Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
.
 

 

 
Նորություններ
"Դեղորայքային ընդհատման հասանելիության բարելավումը Հայաստանում" թեմայով տեղեկատվության տարածման հանդիպում
2017Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ ²ÝÇ äɳ½³ ÑÛáõñ³ÝáóÇ “¸íÇÝ” ëñ³Ñáõ٠γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ “¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ÁݹѳïÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ” ûٳÛáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: Ü»ñϳ۳óíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í »ñÏáõ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ·Çï³÷áñÓÇÝ: ØÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ºñ¨³ÝÇ ï³ñµ»ñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÅÇßÏ-·ÇÝ»ÏáÉá·Ý»ñÝ ¿ÇÝ: гݹÇåáõÙÁ ëÏëí»ó γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý ê. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ËáëùÇó, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¶. ²í³·Û³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ` ÝíÇñí³Í ³Ýó³ÝϳÉÇ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý· ÁݹѳïÙ³ÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ:
14.09.2017
ավելին...
«Հասարակական կազմակերպությունների և իրավապահ մարմինների միջև համագործակցությունն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բնագավառում» թեմայով կլոր սեղան քննարկում
«Հասարակական կազմակերպությունների և իրավապահ մարմինների միջև համագործակցությունն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բնագավառում» թեմայով կլոր սեղան քննարկում
2017թ. սեպտեմբերի 7-ին Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների Հայաստանյան գրասենյակում տեղի ունեցավՀասարակական կազմակերպությունների և իրավապահ մարմինների միջև համագործակցությունն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բնագավառումթեմայով կլոր սեղան քննարկում: Հանդիպման հյուրն էր ԱՄՆ Դենվեր շրջանի գլխավոր դատախազի ավագ տեղեկալ Էլիսոն Ռոքերը, ով մասնագիտանում է ընտանեկան բռնության գործերի քննության և հսկողության բնագավառում;
09.09.2017
ավելին...
Հերթական այցելություն Երևանի կենդանաբանական այգի
Հերթական այցելություն Երևանի կենդանաբանական այգի
ú·áëïáëÇ 31-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ë Ù»Ï ËáõÙµ ³Ûó»É»ó ºñ¨³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ù³é³ÛÇÝ Ñ³Ý·ëïÇ í»ñçÇÝ ûñÁ ïáÝÇ í»ñ³Í»Éáõ ¨ ¶Çï»ÉÇùÇ ûñí³ ³éÃÇí ßÝáñѳíáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
01.09.2017
ավելին...
Մասնակցություն «Ընտանեկան բռնության դեպքերը 2017-ին. օրենսդրական բացերն ու կանխարգելման միջոցները» մամուլի ասուլիսին
Մասնակցություն «Ընտանեկան բռնության դեպքերը 2017-ին. օրենսդրական բացերն ու կանխարգելման միջոցները» մամուլի ասուլիսին
ÐáõÉÇëÇ 27-ÇÝ “Ø»¹Ç³ Ï»ÝïñáÝ” Ù³ÙáõÉÇ ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÀÝݹ»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ “ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ 2017-ÇÝ. ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó»ñÝ áõ ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ” ûٳÛáí: ²ëáõÉÇëÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ². êÇÙáÝÛ³ÝÁ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇó, È. ØÇݳëÛ³ÝÁ “гë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³é³Ýó µéÝáõÃ۳ݔ ÐÎ-Çó ¨ ø. ä»ïñáëÛ³ÝÁ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇó: ²ëáõÉÇëÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó íÇ׳ϳ·ñáõÃÛáõÝÁ, Ëáëí»ó ³ÛÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó µ³ËíáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ϳݳÝó ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë: 
30.07.2017
ավելին...
Մասնակցություն “Մասնագիտական աշխատանք ԼԳԲՏ մարդկանց հետ” հանդիպմանը
Մասնակցություն “Մասնագիտական աշխատանք ԼԳԲՏ մարդկանց հետ” հանդիպմանը
2017Ã. ÑáõÉÇëÇ 27-ÇÝ “Ðá¹í³Í 3” ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í öÇÝÏ ²ñÙ»Ýdz ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “سëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ȶ´î Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï” Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ùÝݳñÏáõÙÁ: гݹÇåÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ý»Õ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ
27.07.2017
ավելին...
Մուլտֆիլմի դիտում «Մոսկվա» կինոթատրոնում
Մուլտֆիլմի դիտում «Մոսկվա» կինոթատրոնում
ÐáõÉÇëÇ 26-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó “¶³ñß»ÉÇ »ë 3” ÙáõÉïýÇÉÙÇ ¹ÇïáõÙ “ØáëÏí³” ÏÇÝáóïñáÝáõÙ: Ðñ³íÇñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇó ·ñ»Ã» µáÉáñÁ ¹Çï»É ¿ÇÝ ÙáõÉïýÇÉÙÇ Ý³Ëáñ¹ ë»ñdzݻñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÝáñÁ ¹»é áã áù ã¿ñ ݳۻÉ: 
26.07.2017
ավելին...
Սեռական և գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելման և արձագանքման աշխատանքային խմբի հանդիպում
Սեռական և գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելման և արձագանքման աշխատանքային խմբի հանդիպում
2017Ã. ÑáõÉÇëÇ 12-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³ñÙÇñ ˳ãÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (ÐÎÊÀ) ·ñ³ë»ÝÛ³Ïáõ٠ϳ۳ó³í ÐÎÊÀ ¨ زÎ-Ç ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ Ñ³ÝÓݳϳï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ï»Õ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÐÎÊÀ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ Ð. ˳ã³ïñÛ³ÝÁ ¨ ¶. ´»ç³ÝÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ñóÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, Ëáë»óÇÝ ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 
16.07.2017
ավելին...
Թոմ Սոյերի արկածները Երևանի խամաճիկների պետական թատրոնում
Թոմ Սոյերի արկածները Երևանի խամաճիկների պետական թատրոնում
ÐáõÝÇëÇ 16-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ ºñ¨³ÝÇ Ë³Ù³×ÇÏÝ»ãñÇ å»ï³Ï³Ý óïñáÝ` ¹Çï»Éáõ ³Ù»ñÇϳóÇ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã ·ñáÕ Ø³ñÏ îí»ÝÇ ³ñϳͳÛÇÝ í»å»ñÇó Ù»ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ µ»Ù³¹ñí³Í “ÂáÙ êáÛ»ñÇ ³ñϳÍÝ»ñÁ“ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ: Ü»ñϳ۳óÙ³Ý ·É˳íáñ Ñ»ñáëÝ ¿ ÂáÙ êáÛ»ñÁ, 12 ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ ïÕ³, áí ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ³åñáõÙ ¿ñ Çñ Ùáñ³ùñáç ¨ ½³ñÙáõÑáõ Ñ»ï:
19.06.2017
ավելին...
Դասընթաց ընտանեկան բռնության ոլորտում աշխատող հոգեբանների և սոցաշխատողների համար
Դասընթաց ընտանեկան բռնության ոլորտում աշխատող հոգեբանների և սոցաշխատողների համար
γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¹³ëÁÝóó ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ ¨ ëáó³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÝ ³Ýó³í ºñ¨³ÝÇ “Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑ” ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ÑáõÝÇëÇ 8-ÇÝ ¨ 9-ÇÝ: ²ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³í áñå»ë 2016Ã. ³åñÇÉÇ 29-ÇÝ ¨ 30-ÇÝ ÎíÇÝݳ ÃÇÉ ÎíÇÝݳ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¹³ëÁÝóóÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ: ¸³ëÁÝóóÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ »Ý, Ù³ëݳíáñ³å»ë` γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ, γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ, ÞáõßÇÇ Ï³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ, γݳÝó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ, ¶áñÇëÇ Ï³Ý³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ, гë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³é³Ýó µéÝáõÃÛ³Ý, ê»é³Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ, ²ç³ÏÇó µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÐÎ-Ç, êåÇï³ÏÇ Ñ»ÉëÇÝÏÛ³Ý ËÙµÇ ¨ öÇÝù ²ñÙ»ÝdzÛÇ: ²Ûë ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ áõŻճóÝ»É áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ µ³ñ»É³í»É Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ: ¸³ëÁÝóóÇ ³é³çÇÝ ûñÁ ëÏëí»ó µ³óÙ³Ý ËáëùÇó ¨ Í³ÝáóóáõÙÇó ûñ³Ï³ñ·ÇÝ, Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ »ñ»ù ÙÇçÙ³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ` Ù³ëݳÏÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝݳñÏ»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ݳËáñ¹ ¹³ëÁÝóóÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÇÝãÝ ¿ñ û·ï³Ï³ñ ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ, ÇÝãÁ áã ¨ ÇÝãáõ: ÊÙµ»ñáõÙ ³ß˳ï³ÝùÁ í³ñ»óÇÝ ÎÆÎ-Ç Ñá·»µ³ÝÝ»ñÁ: 
13.06.2017
ավելին...
Մասնակցություն «Իրավունքը քոնն է» հաղորդաշարին
Մասնակցություն «Իրավունքը քոնն է» հաղորդաշարին
ÐáõÝÇëÇ 7-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý ². ²ñ·áõßÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ó Ð3 Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ùµ Ñ»é³ñÓ³ÏíáÕ “Æñ³íáõÝùÁ ùáÝÝ ¿” ѳÕáñ¹³ß³ñÇÝ, áñÇ Ã»Ù³Ý ¿ñ “γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñ”-Á: îñí»óÇÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ, áñáÝó Ý»ñùá Ý»ñϳ۳óí»óÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, å³ï׳é³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ íñ³ µéÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ:
08.06.2017
ավելին...
Հունիսի 1-ը Վանաձորում
Հունիսի 1-ը Վանաձորում
γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Èáéáõ Ù³ñ½Ç Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ¨ ϳٳíáñÝ»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ³Ïódz “à`ã ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³ÝÁ” Ïáãáí: гٳå³ï³ëË³Ý ß³åÇÏÝ»ñáí` ³ÏódzÛÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ¹áõñë »Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñ ¨ ù³Õ³ùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ µ³Å³Ý»óÇÝ ÷áõãÇÏÝ»ñ, áñáÝó íñ³ ·ñí³Í ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ Ïáã»ñ` ÝíÇñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ï³Ý³Ýó` ÃéáõóÇÏÝ»ñ:
05.06.2017
ավելին...
Հունիսի 1-ին
Հունիսի 1-ին
ÐáõÝÇëÇ 1-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ½í³ñ׳ÉÇ ½µáë³ÝùÇ »ñÃáõÕÇ, áñÁ ëÏëí»ó гÕóݳÏÇ ½µáë³Û·áõó ¨ ³í³ñïí»ó ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: ¼µáë³Û·áõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ýëï»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ïñ³ÏóÇáÝÝ»ñ, Ù³ëݳÏó»óÇÝ ï³ñµ»ñ ˳ջñÇ: ²ÛÝï»ÕÇó γëϳ¹ ѳٳÉÇñÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí ËáõÙµÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ½µáë³ÝùÁ ¹»åÇ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ:
05.06.2017
ավելին...
Մեր երեխաների այցելութունը Երևանի կենդանաբանական այգի
Մեր երեխաների այցելութունը Երևանի կենդանաբանական այգի
سÛÇëÇ 25-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»ó Çñ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ ÙÇ ËáõÙµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç: ÆÝãå»ë ÙÇßï, »ñ»Ë³Ý»ñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ÇÝ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ. í³ÛñÇ ¨ ·Çß³ïÇã ϻݹ³ÝÇÝ»ñáí, ÃéãáõÝÝ»ñáí, ³Û·áõ ï»é³ñÇáõÙáõÙ ·ïÝíáÕ Ãáõݳíáñ ëáÕáõÝÝ»ñáí ¨ çñ³ÛÇÝ Ïñdzݻñáí:
28.05.2017
ավելին...
«ՅՈԹ» վավերագրական ներկայացումը Գյումրիում
«ՅՈԹ» վավերագրական ներկայացումը Գյումրիում
2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 20-ÇÝ ¶ÛáõÙñáõ î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “ÚáÔ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÁ: ê³ ³ñ¹»Ý »ñÏñáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ¿ñ, ÇÝã Ý»ñϳ۳óáõÙÁ µ»Ù³¹ñí»ó г۳ëï³ÝáõÙ Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ ÏáÕÙÇó: 
22.05.2017
ավելին...
ՄԱԿ-ի ԳԹԽ 2017-2018 Գործողությունների ծրագիր
ՄԱԿ-ի ԳԹԽ 2017-2018 Գործողությունների ծրագիր
سÛÇëÇ 12-ÇÝ ´»ëà ì»ëûéÝ ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í زÎ-Ç ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: ²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ñ زÎ-Ç ÁݹɳÛÝí³Í ¶ÂÊ-Ç ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ, ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ ºñÏñáí å³Ûٳݳíáñí³Í ½³ñ·³óÙ³Ý ûñ³Ï³ñ·Ç ßáõñç,
16.05.2017
ավելին...
Արխիվ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am