Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
 
Մեր երեխաները Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում (12.03.2017)
2017Ã. Ù³ñïÇ 10-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ Ñáõ߳ѳٳÉÇñ` ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç µÉñÇ íñ³: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó ³é³ç »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó Ðáõ߳ѳٳÉÇñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ËáñÑáõñ¹Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ëáëí»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
 
ԼԳԲՏ անձանց հետ մասնագիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները. հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների համար (01.03.2017)
ö»ïñí³ñÇ 24-Çó 26-Á ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í »ñÏûñÛ³ ¹³ëÁÝóó “ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éÝãíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ” ûٳÛáí, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ “гÝñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù” ÐÎ-Ý: ¸³ëÁÝóóÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ÎÆÎ-Ç Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ: ì³ñáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñá·»µ³Ý È.²í»ïÇëÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕ È. ø³ñ³ÙÛ³ÝÁ, µÅÇßÏ-ë»ùëáÉá·Ý»ñ ². Ô³ñǵ۳ÝÁ ¨ ì. ²ëñÛ³ÝÁ: 
 
Կանանց անտեսանելի կյանքը Գեղարքունիքում (28.02.2017)
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ “γݳÝó ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ÏÛ³ÝùÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇùáõÙ” Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³ÝÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
 
"Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա"-յի ռազմավարական պլանավորում (27.02.2017)
2017à ÷»ïñí³ñÇ 24-ÇÝ ¨ 25-ÇÝ ²Õí»ñ³ÝÇ ´»ëà ì»ëûéÝ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódz”-ÛÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åɳݳíáñÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: гݹÇåÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ µáÉáñ ³Ý¹³Ù-ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ:
 
"Կանանց նկատմամբ բռնությունների կանխարգելում" թեմայով սեմինար (30.01.2017)
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙ. ºíñáå³Ï³Ý ÷áñÓÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ” ûٳÛáí ë»ÙÇݳñ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç, ÐÐ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ ¨ ز´Ð-Ç ÏáÕÙÇó: ê»ÙÇݳñÇ Ýå³ï³ÏÁ ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç` “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ” ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏáõÙÁ:
 
Հարավային Կովկասում կայուն համագործակցությանը նվիրված հանդիպում (27.01.2017)
“Kvinna till Kvinna” ßí»¹ ϳݳÝó ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ Îáíϳëáõ٠ϳÛáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÑáõÝí³ñÇ 23-Çó 26-Á êïáÏÑáÉÙ ù³Õ³ùáõÙ: гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³Í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ³Ûë ѳݹÇåÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ “Kvinna till Kvinna”-ÛÇ Ýáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ ëÏëí»ó ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙÇó, ÇÝãÇó Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí»ó ÁÝïñ»É »ñ»ù ÙÇÝÇë»ÙÇݳñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: úñí³ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ` ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ ßí»¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³Ûó»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ:
 
"Կանանց պայքարը` հանուն խտրականությունից և անհավասար վերաբերմունքից զերծ դատաքննության" թեմայով կլոր սեղան (19.01.2017)
ÐáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ, ųÙÁ` 12-Çó 15-Á ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóÇ ´áÉÉ èáõÙ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó å³Ûù³ñÁ` ѳÝáõÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Ýѳí³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó ½»ñÍ ¹³ï³ùÝÝáõÃ۳ݔ ûٳÛáí ÏÉáñ ë»Õ³Ý` ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ” ÏáÕÙÇó: سëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý, ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ùÝÝã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: 
 
"Գենդերային հավասարության և սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանում" ծրագրի շրջանակում փորձի փոխանակում և ցուցահանդես (18.01.2017)
2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ Double Tree by Hilton ÑÛáõñ³ÝáóÇ “ØÇɳÝá” ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙ ¨ óáõó³Ñ³Ý¹»ë “¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í µéÝáõÃÛáõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ËóÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ø ػñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¨ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó: 
 
Շնորհավո˜ր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ (30.12.2016)

Կանանց իրավունքների կենտրոնը սրտանց շնորհավորում է բոլորի գալիք Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թո˜ղ այս Նոր տարին լինի հաջողությունների ու մեծ ձեռքբերումների տարի:

 
"Փոփոխություն.adv" դասընթաց (29.12.2016)
Դեկտեմբերի 26-ից 28-ը «Դիլիջան» առողջարանային համալիրում տեղի ունեցավ դասընթաց «Փոփոխություն.adv» թեմայով` կազմակերպված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի և «PINK Արմենիա» ՀԿ-ի կողմից: Դասընթացը բաղկացած էր երեք մասից, որոնք ներկայացրեցին «PINK Արմենիա» ՀԿ-ի ներկայացուցիչներ Լ. Ավետիսյանը, Մ. Հովսեփյանը և պրոֆեսոր Վահան Բուռնազյանը: 
 
Ամանորյա ներկայացում "Գեղեցկուհին և հրեշը" (27.12.2016)
Դեկտեմբերի 27-ին Կանանց իրավունքների կենտրոնի հովանու ներքո գտնվող երեխաների համար կազմակերպվել էր ամանորյա միջոցառում` այցելություն Հ.Մայլանի անվան կինոդերասանի թատրոն “Գեղեցկուհին և հրեշը” ներկայացումը դիտելու համար: Երեխաները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին միջոցառմանը, որը շատ ինտերակտիվ բնույթ ուներ: Հերոսները ներկայացման ժամանակ հաղորդակցվում էին երեխաների հետ, հարցնում էին երեխաների կարծիքները:
 
Այցելություն "Մոսկվա" կինոթատրոն (25.12.2016)
Կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից կազմակերպված հերթական միջոցառումը երեխաների համար ՝ Կյանք ու կռիվ ֆիլմի դիտումն էր: Այն նվիրված էր Արցախյան հերոսներին ու անկախության 25 ամյակին: Ֆիլմի ավարտին պատանիները կիսվեցին իրենց հույզերով. նրանք հատկապես տպավորված էին հուզիչ տեսարաններով և հերոսների անկեղծ ու բնական խաղով
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ... 40 
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am