Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
 
Հարավային Կովկասում կայուն համագործակցությանը նվիրված հանդիպում (27.01.2017)
“Kvinna till Kvinna” ßí»¹ ϳݳÝó ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ Îáíϳëáõ٠ϳÛáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÑáõÝí³ñÇ 23-Çó 26-Á êïáÏÑáÉÙ ù³Õ³ùáõÙ: гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³Í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ³Ûë ѳݹÇåÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ “Kvinna till Kvinna”-ÛÇ Ýáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ ëÏëí»ó ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙÇó, ÇÝãÇó Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí»ó ÁÝïñ»É »ñ»ù ÙÇÝÇë»ÙÇݳñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: úñí³ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ` ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ ßí»¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³Ûó»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ:
 
"Կանանց պայքարը` հանուն խտրականությունից և անհավասար վերաբերմունքից զերծ դատաքննության" թեմայով կլոր սեղան (19.01.2017)
ÐáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ, ųÙÁ` 12-Çó 15-Á ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóÇ ´áÉÉ èáõÙ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó å³Ûù³ñÁ` ѳÝáõÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Ýѳí³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó ½»ñÍ ¹³ï³ùÝÝáõÃ۳ݔ ûٳÛáí ÏÉáñ ë»Õ³Ý` ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ” ÏáÕÙÇó: سëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý, ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ùÝÝã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: 
 
"Գենդերային հավասարության և սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանում" ծրագրի շրջանակում փորձի փոխանակում և ցուցահանդես (18.01.2017)
2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ Double Tree by Hilton ÑÛáõñ³ÝáóÇ “ØÇɳÝá” ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙ ¨ óáõó³Ñ³Ý¹»ë “¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í µéÝáõÃÛáõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ËóÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ø ػñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¨ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó: 
 
Շնորհավո˜ր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ (30.12.2016)

Կանանց իրավունքների կենտրոնը սրտանց շնորհավորում է բոլորի գալիք Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թո˜ղ այս Նոր տարին լինի հաջողությունների ու մեծ ձեռքբերումների տարի:

 
"Փոփոխություն.adv" դասընթաց (29.12.2016)
Դեկտեմբերի 26-ից 28-ը «Դիլիջան» առողջարանային համալիրում տեղի ունեցավ դասընթաց «Փոփոխություն.adv» թեմայով` կազմակերպված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի և «PINK Արմենիա» ՀԿ-ի կողմից: Դասընթացը բաղկացած էր երեք մասից, որոնք ներկայացրեցին «PINK Արմենիա» ՀԿ-ի ներկայացուցիչներ Լ. Ավետիսյանը, Մ. Հովսեփյանը և պրոֆեսոր Վահան Բուռնազյանը: 
 
Ամանորյա ներկայացում "Գեղեցկուհին և հրեշը" (27.12.2016)
Դեկտեմբերի 27-ին Կանանց իրավունքների կենտրոնի հովանու ներքո գտնվող երեխաների համար կազմակերպվել էր ամանորյա միջոցառում` այցելություն Հ.Մայլանի անվան կինոդերասանի թատրոն “Գեղեցկուհին և հրեշը” ներկայացումը դիտելու համար: Երեխաները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին միջոցառմանը, որը շատ ինտերակտիվ բնույթ ուներ: Հերոսները ներկայացման ժամանակ հաղորդակցվում էին երեխաների հետ, հարցնում էին երեխաների կարծիքները:
 
Այցելություն "Մոսկվա" կինոթատրոն (25.12.2016)
Կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից կազմակերպված հերթական միջոցառումը երեխաների համար ՝ Կյանք ու կռիվ ֆիլմի դիտումն էր: Այն նվիրված էր Արցախյան հերոսներին ու անկախության 25 ամյակին: Ֆիլմի ավարտին պատանիները կիսվեցին իրենց հույզերով. նրանք հատկապես տպավորված էին հուզիչ տեսարաններով և հերոսների անկեղծ ու բնական խաղով
 
Մասնակցություն Կանայք ընդդեմ բռնության Եվրոպա ցանցի 2016թ. թրեյնինգ ինստիտուտին (15.12.2016)
Դեկտեմբերի 12-ից 14-ը Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի ունեցավ Կանայք ընդդեմ բռնության Եվրոպա ցանցի 2016թ. թրեյնինգ ինստիտուտի միջոցառումը, որը նվիրված էր “Քա՛յլ արա” արշավի 2017թ. գործողությունների նախապատրաստմանը: Եվրոպական տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ մասնակցեցին այս հանդիպմանը և ներկայացրեցին 2016թ. իրականացված գործողությունները և քարոզարշավի համար նախապատրաստված նյութերը, ինչպես նաև քննարկեցին և մշակեցին 2017թ. գլխավոր գործողությունները և դրանց իրականացման ամսաթվերը:
 
Այցելություն "Շապիտո" կրկես (14.12.2016)
Կանանց իրավուքների կենտրոնի կողմից կազմակերպված հերթական մանկական ճանապարհորդությունը բերեց երեխաներին Երևանում ժամանակավորապես տեղակայված «Շապիտո» շրջիկ կրկես: Կրկեսում երեխաները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ Գոշա ծաղրածուի հետ, ով օգտագործելով իր բոլոր հմտությունները զվարճացնում էր երեխաներին: Երեխաները դիտեցին մի քանի ձեռնածուի, ակրոբատների և մարմնամարզուհիների ելույթներ
 
Համաժողով "Խտրականությունը Հայաստանում. մեկ տարի անց" թեմայով (13.12.2016)
Դեկտեմբերի 9-ին «Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես» հյուրանոցում տեղի ունեցավ համաժողով «Խտրականությունը Հայաստանում. մեկ տարի անց» թեմայով, որը կազմակերպել էր «Խտրականության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության» կոալիցիան:
 
Համաժողով "Ընտանեկան բռնության հարցերով ոստիկանության կարողությունների զարգացում" թեմայով (12.12.2016)
2016թ. դեկտեմբերի  8-9-ին, Ծաղկաձորի Մարիոթհյուրանոցում տեղի ունեցավ համաժողով «Ընտանեկան բռնության հարցերով ոստիկանության կարողությունների զարգացում» թեմայով` կազմակերպված ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի կողմից: Համաժողովին իրենց մասնակցությունն ապահովեցին ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ Արդարադատության նախարարության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, ինչպես նաև մի շարք միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ
 
"ՅՈԹ" (12.12.2016)
2016թ. դեկտեմբերի 10-ին Ս. Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնում տեղի ունեցավ “ՅՈԹ” վավերագրական թատրոնը: Այն կազմակերպել էին Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան և Կենսական Ձայներ կազմակերպությունը: Թատրոնը ներկայացնում է աշխարհի տարբեր երկրների իրավապաշտպան կին-առաջնորդների իրական պատմություններ:
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ... 41 
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am