Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Գենդերային հավասարության և սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանում" ծրագրի շրջանակում փորձի փոխանակում և ցուցահանդես (18.01.2017)
2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ Double Tree by Hilton ÑÛáõñ³ÝáóÇ “ØÇɳÝá” ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙ ¨ óáõó³Ñ³Ý¹»ë “¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í µéÝáõÃÛáõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ËóÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ø ػñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¨ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó: ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëݳíáñ ϳéáõÛóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý Ø.ºÕ³Ç½³ñÛ³ÝÁ ¨ û·Ý³Ï³Ý ø. ä»ïñáëÛ³ÝÁ: Ìñ³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ ëï³óí³Í Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ Ù³ëݳÏÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` û ÇÝã û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ µéÝáõÃÛáõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇÝ: ¼áõ·³Ñ»é ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ Ý»ñϳ۳óí»óÇÝ Íñ³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am