Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Կանանց պայքարը` հանուն խտրականությունից և անհավասար վերաբերմունքից զերծ դատաքննության" թեմայով կլոր սեղան (19.01.2017)
ÐáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ, ųÙÁ` 12-Çó 15-Á ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóÇ ´áÉÉ èáõÙ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó å³Ûù³ñÁ` ѳÝáõÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Ýѳí³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó ½»ñÍ ¹³ï³ùÝÝáõÃ۳ݔ ûٳÛáí ÏÉáñ ë»Õ³Ý` ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ” ÏáÕÙÇó: سëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý, ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ùÝÝã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: ØÇçáó³éÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ óáõó³¹ñí»ó ¹³ï³Çñ³í³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõ٠ϳݳÝó ѳݹ»å Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ýÇÉÙ ¨ Ý»ñϳ۳óí»ó ѳٳå³ï³ëË³Ý ½»ÏáõÛó` å³ïñ³ëïíած Îá³ÉÇódzÛÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ ³í³ñïÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ùÝݳñÏáõÙ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am