Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հարավային Կովկասում կայուն համագործակցությանը նվիրված հանդիպում (27.01.2017)
“Kvinna till Kvinna” ßí»¹ ϳݳÝó ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ Îáíϳëáõ٠ϳÛáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÑáõÝí³ñÇ 23-Çó 26-Á êïáÏÑáÉÙ ù³Õ³ùáõÙ: гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³Í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ³Ûë ѳݹÇåÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ “Kvinna till Kvinna”-ÛÇ Ýáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ ëÏëí»ó ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙÇó, ÇÝãÇó Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí»ó ÁÝïñ»É »ñ»ù ÙÇÝÇë»ÙÇݳñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: úñí³ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ` ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ ßí»¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³Ûó»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ: гçáñ¹ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ¨ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ Ññ³íÇñí³Í ÑÛáõñ` Æ. ðá·áí³Ý, ÎáëáíáÛÇ Ï³Ý³Ýó ó³ÝóÇ Õ»Ï³í³ñ ¨ ϳրϳéáõÝ ÏÇÝ, ÏÇëí»ó ó³ÝóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Çñ ÷áñÓáí: “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódz”-ÛÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ëáë»óÇÝ ó³ÝóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ г۳ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ÁݹѳÝáõñ ùÝݳñÏáõÙÁ: ì»ñçÇÝ ûñÁ ëÏëí»ó ³Ù÷á÷áõÙÇó ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ ³í³ñïí»ó ³Ýѳï³Ï³Ý ѳݹÇåáõÙÝ»ñáí:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am