Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Կանանց նկատմամբ բռնությունների կանխարգելում" թեմայով սեմինար (30.01.2017)
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙ. ºíñáå³Ï³Ý ÷áñÓÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ” ûٳÛáí ë»ÙÇݳñ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç, ÐÐ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ ¨ ز´Ð-Ç ÏáÕÙÇó: ê»ÙÇݳñÇ Ýå³ï³ÏÁ ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç` “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ” ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏáõÙÁ: ÆÝãå»ë ݳ¨, ë»ÙÇݳñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»ó Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÓáñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ¨ ùÝݳñÏ»Éáõ г۳ëï³Ýáõ٠ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ å³Ûù³ñÇÝ ³éÝãíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ϳñ·³íáñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am