Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա"-յի ռազմավարական պլանավորում (27.02.2017)
2017à ÷»ïñí³ñÇ 24-ÇÝ ¨ 25-ÇÝ ²Õí»ñ³ÝÇ ´»ëà ì»ëûéÝ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódz”-ÛÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åɳݳíáñÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: гݹÇåÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ µáÉáñ ³Ý¹³Ù-ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: ²é³çÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ í»ñ³Ý³Ûí»óÇÝ Îá³ÉÇódzÛÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ, ϳï³ñí»ó ߳ѳÏÇóÝ»ñÇ ù³ñ﻽³·ñáõÙÁ ¨ í»ñ³ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ Ùß³Ïí»ó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åɳÝÁ 2017 ¨ 2018 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ùÝݳñÏí»óÇÝ ëï³Ý¹³ñï ·áñͳéÝ³Ï³Ý ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÁ Îá³ÉÇódzÛÇ Ý»ñëáõÙ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am