Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Կանանց անտեսանելի կյանքը Գեղարքունիքում (28.02.2017)
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ “γݳÝó ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ÏÛ³ÝùÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇùáõÙ” Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³ÝÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 2016Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó 5-ûñÛ³ ù³Ûɳñß³í Áݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý, áñÇ ÁÝóóùáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ 20 ·ÛáõÕ ¨ 3 ù³Õ³ù` ½ñáõÛóÝ»ñ áõݻݳÉáí ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, µáõÅÏ»ï»ñáõÙ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï»Õ³µÝ³Ï ϳݳÝó Ñ»ï: гݹÇåÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óí»óÇÝ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳí³ù³·ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, í»ñѳÝí³Í ¨ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am