Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
ԼԳԲՏ անձանց հետ մասնագիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները. հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների համար (01.03.2017)
ö»ïñí³ñÇ 24-Çó 26-Á ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í »ñÏûñÛ³ ¹³ëÁÝóó “ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éÝãíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ” ûٳÛáí, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ “гÝñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù” ÐÎ-Ý: ¸³ëÁÝóóÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ÎÆÎ-Ç Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ: ì³ñáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñá·»µ³Ý È.²í»ïÇëÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕ È. ø³ñ³ÙÛ³ÝÁ, µÅÇßÏ-ë»ùëáÉá·Ý»ñ ². Ô³ñǵ۳ÝÁ ¨ ì. ²ëñÛ³ÝÁ: øÝݳñÏí»óÇÝ Ù³ñ¹áõ ë»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ÙÇ ß³ñù ѳñó»ñ, ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³óáÕ Ñݳñ³íáñ ËݹÇñÝ»ñÁ: γï³ñí»ó ݳ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÷áñÓÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÷á˳ݳÏáõÙ ¨ ¹»åù»ñÇ ùÝݳñÏáõÙ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am