Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մեր երեխաները Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում (12.03.2017)
2017Ã. Ù³ñïÇ 10-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ Ñáõ߳ѳٳÉÇñ` ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç µÉñÇ íñ³: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó ³é³ç »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó Ðáõ߳ѳٳÉÇñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ËáñÑáõñ¹Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ëáëí»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ÇÝ ³Ûó»ÉáõÙ Ñáõß³ÏáÃáÕ ¨ ׳ݳå³ñÑÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ѳñó»ñ ïí»óÇÝ Ã» ï»Õ³ÝùÇ, û å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ̳ÕÇÏÝ»ñÁ Ó»éùÇÝ` »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ùáï»ó³Ý ³ÝÙ³ñ Ïñ³ÏÇÝ ¨ Ù»Ï ñáå» ÉéáõÃÛ³Ùµ ѳñ·»óÇÝ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am