Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հանդիպում կին քաղաքական գործիչների հետ (21.03.2017)

سñïÇ 21-ÇÝ Å³ÙÁ 12:00-Çó ÙÇÝ㨠14:00 “Ðá¹í³Í 3” ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳݹÇåáõÙ-ùÝݳñÏáõÙ ÏÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï` “ÊóݻÉáí ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: гݹÇåÙ³Ý ÑÛáõñ»ñÝ ¿ÇÝ ². ÎÛáõñ»ÕÛ³ÝÁ (ÐÚ ¸³ßݳÏóáõÃÛáõÝ), ². ʳã³ïñÛ³ÝÁ (úùëÇæ»Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù), ¼. öáëï³ÝçÛ³ÝÁ (²Ä å³ï·³Ù³íáñ) ¨ Ø. ³ݹÇÉÛ³ÝÁ (ºÈø ¸³ßÇÝù): øÝݳñÏí»óÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáõ٠ϳݳÝó Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ٻݳßÝáñÑÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõÙ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³íÇ׳ÏÁ µ³ñ»É³í»Éáõ ѳٳñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï³ñµ»ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ϳݳÝó ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ÇÝã ËáãÁݹáïÝ»ñ »Ý ѳÕóѳñ»É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùï³Í ϳݳÛù:

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am