Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Կանանց օրակարգը" ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ (23.03.2017)
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 22-ÇÝ “úùëºæ»Ý” ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ, Womennet.am ϳÛùÇ ¨ “ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ï³¹»Ùdz” ÐÎ-Ç Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ӻéÝ»ó “гí³ë³ñ” ù³ñá½³ñß³íÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ùß³Ïí³Í “γݳÝó ûñ³Ï³ñ·Ç” ѳÝñ³ÛÇÝ ùÝݳñÏáõÙÁ: ²Û¹ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ µáÉáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ, ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ½µ³ÕíáÕ ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¼ÈØ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: “γݳÝó ûñ³Ï³ñ·Ç” ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ññ³íÇñ»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ßÇÝùÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ϳݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ íñ³` ³ÏÝϳɻÉáí, áñ ÁÝïñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù áã ÙdzÛÝ Ïµ³ñÓñ³óÝ»Ý ³Û¹ ѳñó»ñÁ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³ÙµÇáÝÇó, ³Ûɨ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ϳé³ç³ñÏ»Ý ¹ñ³Ýó áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am