Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Ես ուզում եմ խոսել" թեմատիկ հանդիպումների շարք (26.03.2017)
سñïÇ 23-ÇÝ Èàüî-áõÙ Ù»ÏݳñÏ»ó “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ “ºë áõ½áõÙ »Ù Ëáë»É” ûٳïÇÏ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ß³ñù` ÝíÇñí³Í γݳÛù, ˳ճÕáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ: ²Ûë ѳݹÇåáõÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ù³ñíáõ٠˳ճճßÇÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ³ÝѳïÝ»ñÇ ¨ ѳïÏϳå»ë ÏÇÝ-³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ëáë»Éáõ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ` Éë»Éáõ áõ ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ ѳñóÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: гݹÇåÙ³Ý ÑÛáõñ»ñÝ ¿ÇÝ ¶³Û³Ý» гٵ³ñÓáõÙÛ³ÝÁ, “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ÐÎ-Ç ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ïÝûñ»Ý, ȳñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ¨ ¶áѳñ Þ³Ñݳ½³ñÛ³ÝÁ` “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ÐÎ-Ç Ñ³Ù³ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am