Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում (09.04.2017)
2017Ã. ³åñÇÉÇ 7-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ·³ñݳݳÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ` ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ ä³ï³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ã³ïñáÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ¹Çï»óÇÝ “ú½ »ñÏñÇ Ññ³ß³·áñÍÁ” Ý»ñϳ۳óáõÙÁ` µ³ñÇ ¾ÉÇÇ ¨ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ñϳÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ú½ »ñÏñÇ Ññ³ß³·áñÍÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ: ¾ÉÇÝ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ѳÕÃ»É ã³ñ ϳ˳ñ¹áõÑáõÝ ¨ µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ËáãÁݹáïÝ»ñ ßÝáñÑÇí ù³çáõÃÛ³Ý, µ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹Çï»óÇÝ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ` í»ñ³åñ»Éáí ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÏÇë»Éáí ¹ñ³Ýù:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am