Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Ապրիլի 7-ին նվիրված մամլո ասուսլիս (11.04.2017)

2017Ã. ³åñÇÉÇ 7-ÇÝ äáëï êÏñÇåïáõÙ Ù³ÙÉá ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇë` ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÁÝï³ÝÇùáõÙ µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏíáÕ Ï³Ý³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ëáõÉÇëÁ í³ñ»óÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ¨ ÷³ëï³µ³Ý ê. êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ: سëݳÏóáÕ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏíáÕ Ï³Ý³Ýó Ù³ëÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Û¹ ϳݳÝó ïñ³Ù³¹ñíáÕ û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÁ: ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñÓ³·³ÝùÇÝ Ï³ñáÕ »ù ͳÝáÃ³Ý³É Ñ»ï¨Û³É ÑÕáõÙÝ»ñáí.

https://www.youtube.com/watch?v=ChikZlczcoY

http://1lur.am/am/archives/287549

http://lurer.com/?p=251419&l=am

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am