Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հանդիպում Equal Rights Trust կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ (25.04.2017)
²åñÇÉÇ 25-ÇÝ ÐÛáõÙ³Ý è³ÛÃë гáõë ò³ÝóÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳݹÇåáõÙ Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Equal Rights Trust ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÑÇÙݳ¹Çñ æá³Ýݳ àõ³ÛÃÙ»ÝÇ ¨ ߳ѻñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ å³ï³ë˳ݳïáõ γñÇÝ üñá¹»Ç ÙÇç¨: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ³ß˳ï»Éáõ ¿ г۳ëï³Ýáõ٠ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý ³ç³Ïó»Éáõ ¨ ØÇç³½·³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (ILO) ÏáÝí»ÝódzݻñÇ ·áñͳñÏáõÙÁ ËóÝáÕ é»ýáñÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»ó ѳïϳå»ë ÐÐ-áõ٠γݳÝó ¹»Ù µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝódzÛÇ (CEDAW) Çñ³·áñÍÙ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ³Í ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am