Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Դասընթաց ՄԻԵԴ հայցերի ընդունելիության չափանիշների վերաբերյալ (26.04.2017)
²åñÇÉÇ 25-ÇÝ Ð³Ï³Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¾ÉÇï åɳ½³ÛáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¹³ëÁÝóó` ÝíÇñí³Í سñ¹áõ Çñ³íáõùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ûó»ñÇ ÁݹáõÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ: ²ÛÝ í³ñ»ó Çñ³í³µ³Ý ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ï »ÝÇ Þ³Ñǻ۳ÝÇ Ñ»ï ¨ Ï»Ýïñáݳóí³Í ¿ñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am