Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Երեխայի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի փաստերի վրա հիմնված նախաձեռնությունները 2015-2017 թթ. (02.05.2017)
²åñÇÉÇ 26-ÇÝ ²ÝÇ åɳ½³ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “ºñ»Ë³ÛÇ ë»éÇ Ëïñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÷³ëï»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2015-2017ÃÃ.” ûٳÛáí ³Ù÷á÷Çã ѳٳÅáÕáíÁ: Ìñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ س¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó` ²ñÙ³íÇñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ, سñïáõÝáõ ϳݳÝó ѳٳÛÝù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ¨ ê»Ûí ¹Á âÇɹñÁÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ùµ` ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³íáñٳٵ: Ìñ³·ñÇ ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ýå³ëï»É г۳ëï³ÝáõÙ »ñ»Ë³ áõݻݳÉÁ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í Ùß³ÏáõÛÃÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ, ݳ¨ ³éÝí³½Ý 10% Ïñ׳ï»É åïÕÇ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í ÑÕÇáõÃÛ³Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÁݹѳïáõÙÝ»ñÁ: гٳÅáÕáíÇ ÁÝóóùáõÙ Ý»ñϳ۳óí»ó ϳï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÇëïÇ ³í³ñïÇÝѳٳÅáÕáíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý áõÕÕ»Éáõ Çñ»Ýó Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇÝ: Ðñ³íÇñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÝÇ øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉáù: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am