Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հարգանքի տուրք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին (24.04.2017)
2017Ã. ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ ÙÇ ËáõÙµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ Ñáõ߳ѳٳÉÇñ` ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç µÉñÇ íñ³: ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó Ðáõ߳ѳٳÉÇñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ËáñÑáõñ¹Á, ݳ¨ ³ß˳ï³ÏÇóÁ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñ Ý»ñϳ۳óñ»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÛóÇ ³í³ñïÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ùáï»ó³Ý ³ÝÙ³ñ Ïñ³ÏÇÝ ¨ Ù»Ï ñáå» ÉéáõÃÛ³Ùµ ѳñ·»óÇÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am