Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
ՄԱԿ-ի ԳԹԽ 2017-2018 Գործողությունների ծրագիր (16.05.2017)

سÛÇëÇ 12-ÇÝ ´»ëà ì»ëûéÝ ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í زÎ-Ç ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: ²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ñ زÎ-Ç ÁݹɳÛÝí³Í ¶ÂÊ-Ç ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ, ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ ºñÏñáí å³Ûٳݳíáñí³Í ½³ñ·³óÙ³Ý ûñ³Ï³ñ·Ç ßáõñç, زÎ-Ç ÁݹɳÛÝí³Í ¶ÂÊ-Ç 2017-2018 ÃÃ. Ýáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ زÎ-Ç ÁݹɳÛÝí³Í ¶ÂÊ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ ¨ ÐÐ Ýáñ ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ Ï³åÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ:

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am