Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հունիսի 1-ը Վանաձորում (05.06.2017)
γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Èáéáõ Ù³ñ½Ç Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ¨ ϳٳíáñÝ»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ³Ïódz “à`ã ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³ÝÁ” Ïáãáí: гٳå³ï³ëË³Ý ß³åÇÏÝ»ñáí` ³ÏódzÛÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ¹áõñë »Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñ ¨ ù³Õ³ùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ µ³Å³Ý»óÇÝ ÷áõãÇÏÝ»ñ, áñáÝó íñ³ ·ñí³Í ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ Ïáã»ñ` ÝíÇñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ï³Ý³Ýó` ÃéáõóÇÏÝ»ñ: ²ÝÓñ¨³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÁ ÃáõÛÉ ãïí»ó ϳ½Ù³Ï»ñå»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³í×»ÝϳñãáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÏóÇ³Ý ß³ñáõݳÏí»ó ݳ¨ ³ÝÓñ¨Çó Ñ»ïá: γݳÛù Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Ùáï»ÝáõÙ, ѳñó»ñ ï³ÉÇë ³ÏódzÛÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ ÃéáõóÇÏÝ»ñ í»ñóÝáõÙ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am