Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մասնակցություն «Իրավունքը քոնն է» հաղորդաշարին (08.06.2017)

ÐáõÝÇëÇ 7-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý ². ²ñ·áõßÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ó Ð3 Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ùµ Ñ»é³ñÓ³ÏíáÕ “Æñ³íáõÝùÁ ùáÝÝ ¿” ѳÕáñ¹³ß³ñÇÝ, áñÇ Ã»Ù³Ý ¿ñ “γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñ”-Á: îñí»óÇÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ, áñáÝó Ý»ñùá Ý»ñϳ۳óí»óÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, å³ï׳é³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ íñ³ µéÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹ Ý»ñϳ۳óí»ó λÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßï³å³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ, ß»ßï³¹ñí»ó Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ³Ýѳï³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏáõÙ: гÕáñ¹áõÙÁ ϳñáÕ »ù ¹Çï»É Ñ»ï¨Û³É ÑÕáõÙáí. https://m.youtube.com/watch?v=HvGUlG4bLXg&feature=share.

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am