Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Թոմ Սոյերի արկածները Երևանի խամաճիկների պետական թատրոնում (19.06.2017)

ÐáõÝÇëÇ 16-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ ºñ¨³ÝÇ Ë³Ù³×ÇÏÝ»ãñÇ å»ï³Ï³Ý óïñáÝ` ¹Çï»Éáõ ³Ù»ñÇϳóÇ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã ·ñáÕ Ø³ñÏ îí»ÝÇ ³ñϳͳÛÇÝ í»å»ñÇó Ù»ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ µ»Ù³¹ñí³Í “ÂáÙ êáÛ»ñÇ ³ñϳÍÝ»ñÁ“ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ: Ü»ñϳ۳óÙ³Ý ·É˳íáñ Ñ»ñáëÝ ¿ ÂáÙ êáÛ»ñÁ, 12 ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ ïÕ³, áí ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ³åñáõÙ ¿ñ Çñ Ùáñ³ùñáç ¨ ½³ñÙáõÑáõ Ñ»ï: Ü»ñϳ۳óí»óÇÝ ÂáÙÇ ¨ Ýñ³ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ³ñϳÍÝ»ñ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ÂáÙÇ ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Ù³ñ¹³ëå³ÝÇÝ µ³ñ»Ñ³çáÕ µéÝ»ÉÁ, ï³ÝÇó ÷³Ëã»ÉÁ ¨ Íáí³Ñ»Ý ¹³éݳÉÁ, ù³ñ³ÝÓ³íáõÙ ÙáÉáñí»ÉÁ ¨ ³Û¹ï»ÕÇó ³ñÅ»ù³íáñ ·³ÝÓ»ñ ·ïÝ»ÉÝ áõ ÏÇë»ÉÁ Çñ ѳí³ï³ñÇÙ ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ¹Çï»óÇÝ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ³Ýë³Ñٳݳ÷³Ï Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÇó Ñ»ïá ÏÇëí»óÇÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñáí µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý, ³ñϳͳËݹÇñ ÏÛ³ÝùÇ ¨ Íáí³Ñ»Ý ¹³éݳÉáõ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:   

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am