Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Սեռական և գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելման և արձագանքման աշխատանքային խմբի հանդիպում (16.07.2017)

2017Ã. ÑáõÉÇëÇ 12-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³ñÙÇñ ˳ãÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (ÐÎÊÀ) ·ñ³ë»ÝÛ³Ïáõ٠ϳ۳ó³í ÐÎÊÀ ¨ زÎ-Ç ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ Ñ³ÝÓݳϳï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ï»Õ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÐÎÊÀ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ Ð. ˳ã³ïñÛ³ÝÁ ¨ ¶. ´»ç³ÝÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ñóÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, Ëáë»óÇÝ ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: زÎ-Ç ö¶Ð г۳ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã î. ´³¹³ÉÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ëï³Ý¹³ñï ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ Ýáñ³óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ùÝݳñÏáõÙ: سëݳÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ Çñ»Ýó Éñ³óáõÙÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï³Ý¹³ñï ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ÐÎÊÀ Ñá·»µ³Ý ì. ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ëï³ñ³Ý ѳÛóáÕÝ»ñÇ ë»é³Ï³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ѳñó»ñÝ áõ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ:    

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am