Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մուլտֆիլմի դիտում «Մոսկվա» կինոթատրոնում (26.07.2017)
ÐáõÉÇëÇ 26-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó “¶³ñß»ÉÇ »ë 3” ÙáõÉïýÇÉÙÇ ¹ÇïáõÙ “ØáëÏí³” ÏÇÝáóïñáÝáõÙ: Ðñ³íÇñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇó ·ñ»Ã» µáÉáñÁ ¹Çï»É ¿ÇÝ ÙáõÉïýÇÉÙÇ Ý³Ëáñ¹ ë»ñdzݻñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÝáñÁ ¹»é áã áù ã¿ñ ݳۻÉ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ: ØáõÉïýÇÉÙÁ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ñ 2D ï³ñµ»ñ³Ïáí, µáÉáñÁ áõß³¹Çñ ¹Çï»óÇÝ ³ÛÝ` ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí Ñ»ñáëÝ»ñÇ ³ñ³ñùÝ»ñÇ: ØáõÉïýÇÉÙÇ ³í³ñïÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ½í³ñà ùÝݳñÏ»óÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ³ñϳÍÝ»ñÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am