Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մասնակցություն “Մասնագիտական աշխատանք ԼԳԲՏ մարդկանց հետ” հանդիպմանը (27.07.2017)
2017Ã. ÑáõÉÇëÇ 27-ÇÝ “Ðá¹í³Í 3” ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í öÇÝÏ ²ñÙ»Ýdz ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “سëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ȶ´î Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï” Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ùÝݳñÏáõÙÁ: гݹÇåÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ý»Õ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ, Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éÝãíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³ëϳóÙ³Ý ï»ë³Ï³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷á˳ÝóáõÙÁ ȶ´î Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï: гݹÇåáõÙ-ùÝݳñÏáõÙÁ í³ñ»ó ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý ä³ïñÇëdz Îáëï³ÝïÇÝÛ³Ý-àëÏ»ñÇçÛ³ÝÁ, áí Ý»ñϳ۳óñ»ó ȶ´î Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÇ Çñ ÷áñÓÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am