Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մասնակցություն «Ընտանեկան բռնության դեպքերը 2017-ին. օրենսդրական բացերն ու կանխարգելման միջոցները» մամուլի ասուլիսին (30.07.2017)

ÐáõÉÇëÇ 27-ÇÝ “Ø»¹Ç³ Ï»ÝïñáÝ” Ù³ÙáõÉÇ ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÀÝݹ»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ “ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ 2017-ÇÝ. ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó»ñÝ áõ ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ” ûٳÛáí: ²ëáõÉÇëÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ². êÇÙáÝÛ³ÝÁ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇó, È. ØÇݳëÛ³ÝÁ “гë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³é³Ýó µéÝáõÃ۳ݔ ÐÎ-Çó ¨ ø. ä»ïñáëÛ³ÝÁ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇó: ²ëáõÉÇëÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó íÇ׳ϳ·ñáõÃÛáõÝÁ, Ëáëí»ó ³ÛÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó µ³ËíáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ϳݳÝó ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë: Ü»ñϳ۳óí»óÇÝ Â. سÝëáõñÛ³ÝÇ ¨ Ü. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ ³ÕÙϳѳñáõÛó ¹»åù»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ß»ßï³¹ñí»ó “ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ” ûñ»ÝùÇ ÁݹáõÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²ëáõÉÇëÇ ï»ë³ÝÛáõÃÛÁ ϳñáÕ »ù ¹Çï»É Ñ»ï¨Û³É ÑÕáõÙáí. http://www.media-center.am/hy/1501231552, ÇëÏ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÇÝ Ï³ñáÕ »ù ͳÝáÃ³Ý³É Ñ»ï¨Û³É ÑÕáõÙÝ»ñáí.

https://news.am/arm/news/402493.html

http://newsarmenia.am/news/incidents/bolee-1800-signalov-o-domashnem-nasilii-postupilo-v-tsentr-prav-zhenshchin-v-armenii-s-nachala-goda/

https://armeniatv.am/hy/62923-62923
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am