Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հերթական այցելություն Երևանի կենդանաբանական այգի (01.09.2017)

ú·áëïáëÇ 31-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ë Ù»Ï ËáõÙµ ³Ûó»É»ó ºñ¨³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ù³é³ÛÇÝ Ñ³Ý·ëïÇ í»ñçÇÝ ûñÁ ïáÝÇ í»ñ³Í»Éáõ ¨ ¶Çï»ÉÇùÇ ûñí³ ³éÃÇí ßÝáñѳíáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ºñ»Ë³Ý»ñÇ ½µáë³ÝùÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñϳͳÛÇÝ ¿ñ` ѳïϳå»ë ϻݹ³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·áõ ɳµÇñÇÝóÛÇÝ Ë³Õ³ëñ³ÑáõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýù ˳ճÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý: ¼µáë³ÝùÇ ³í³ñïÇÝ ËÙµ³ÛÇÝ ùÝݳñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÏÇëí»óÇÝ Çñ»Ýó ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨, ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ÑáõÛ½»ñáí` ɳí áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇ Ù³ÕûóÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó:

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am