Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Դեղորայքային ընդհատման հասանելիության բարելավումը Հայաստանում" թեմայով տեղեկատվության տարածման հանդիպում (14.09.2017)

2017Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ ²ÝÇ äɳ½³ ÑÛáõñ³ÝáóÇ “¸íÇÝ” ëñ³Ñáõ٠γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ “¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ÁݹѳïÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ” ûٳÛáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: Ü»ñϳ۳óíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í »ñÏáõ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ·Çï³÷áñÓÇÝ: ØÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ºñ¨³ÝÇ ï³ñµ»ñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÅÇßÏ-·ÇÝ»ÏáÉá·Ý»ñÝ ¿ÇÝ: гݹÇåáõÙÁ ëÏëí»ó γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý ê. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ËáëùÇó, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¶. ²í³·Û³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ` ÝíÇñí³Í ³Ýó³ÝϳÉÇ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý· ÁݹѳïÙ³ÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ: лïá Gynuity Health Projects ³í³· ËáñÑñ¹³ïáõ Â. Ì»ñ»Ã»ÉÇÝ ¨ ì»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, å»ñÇݳïáÉá·Ç³ÛÇ, Ù³Ýϳµ³ñÓáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ»ï³½áïáÕ ¶. ä»ïñáëÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ “13-21 ß³µ³Ã³Ï³Ý ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁݹѳïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇý»åñÇëïáÝÇó Ñ»ïá ÙǽáåñáëïáÉÇ ëáõµÉÇÝ·í³É ¨ µáõÏÏ³É û·ï³·áñÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ` í»ñ³ÑëÏíáÕ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùáí” Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çï³÷áñÓÁ: ÐÝã»óÇÝ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñ ¨ å³ï³ë˳ÝÝ»ñ: ÀݹÙÇçáõÙÇó Ñ»ïá Ý»ñϳ۳óí»ó ݳ¨ “²é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ÁݹѳïáõÙÇó Ñ»ïá ѻﳷ³ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¹Ûáõñ³óáõÙ” ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ·Çï³÷áñÓÁ Â. Ì»ñ»Ã»ÉÇÇ, ì»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, å»ñÇݳïáÉá·Ç³ÛÇ, Ù³Ýϳµ³ñÓáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³í³· ѻﳽáïáÕ è. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ ¨ ¶ÛáõÙñáõ ÍÝݹ³ï³Ý ³í³· ѻﳽáïáÕ ¶. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó: гݹÇåáõÙÝ ³í³ñïí»ó µÅÇßÏÝ»ñÇ ùÝݳñÏáõÙáí, ѳñó ¨ å³ï³ë˳Ýáí:    

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am