Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

          

 

Նվիրատվություն

Կանանց իրավունքների կենտրոնը որպես տեղեկատվության լավագույն աղբյուր և քարոզչության կարևորագույն գործիք է համարում կենտրոնի կողմից հրատարակված բոլոր նյութերը:
Ստորև ներկայացված նյութերը ԿԻԿ-ի աշխատակազմի հեղինակային աշխատանքներն են և թարգմանություններ այլ լեզուներից:

 
Հաջողված պատմություններ

Գրքում ներկայացված են ընտանեկան բռնությունը վերապրած կանանց իրական պատմությունները, որոնք ավարտվել են հաջողությամբ: Այս կանայք դիմել են Կանանց իրավունքների կենտրոն և մասնագետների աջակցությամբ կարողացել են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և հասնել հաջողությունների: Այս պատմությունները շատ են և բազմապիսիսակայն մենք փորձել ենք ընտրել բռնությանը հատկապես խիստ բնորոշ դեպքերը:  

Պատմություններում առկա է այն թաքնված երևույթը, որի մասին, որպես կանոն, ընդունված չէ բարձրաձայնել: Թեպետ այս պատմություններում բոլոր անձնական տվյալները փոփոխված են, սակայն հնարավոր է, որ ցանկացած պատմության հեղինակը լինի յուրաքանչյուրիս մայրը, քույրը կամ դուստրը: Գիրքը շարադրված է պատմողական ոճով:

 

 

2017, 49 էջ, (հայերեն)

 
Ապահովեք Ձեր անվտանգությունը
Ապահովեք Ձեր անվտանգությունը

²Ûë µñáßÛáõñÁ Ùß³Ïí»É ¿ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` »ÉÝ»Éáí ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ϳݳÝó ¨ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇó: ´ñáßÛáõñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ù³ÛÉ»ñÇ ß³ñù, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ï³ÝÁ, ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ, ѳÝñ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñáõÙ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ:

 

2017, 16 ¿ç (ѳۻñ»Ý)

 
Իրական պատմություններ
Իրական պատմություններ

λÝïñáÝÁ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ³Ûë ·ÇñùÁ, áñï»Õ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇó ѳí³ùí³Í Çñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ å³ïÙáÕÝ»ñÁ  ϳݳÛù »Ý: ¶ñ³éí³Í ÷³ëï»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳñ»ÉÇ ¿ áñáß³ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»É г۳ëï³Ýáõ٠ϳݳÝó Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

 

2016, 67 ¿ç (ѳۻñ»Ý)

 
Ճանաչեք Ձեր իրավունքները
Ճանաչեք Ձեր իրավունքները

Ò»ñ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ »Ýù Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³Ûë áõÕ»óáõÛóÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ` ϳݳÝó Ýϳïٳٵ ·áñͳ¹ñí³Í µéÝáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ´ñáßÛáõñáõÙ ½»ï»Õí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ïû·ÝÇ Ï³ñ¹³óáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ëϳݳÉ, û ÇÝã ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝÁ ¨ áñáÝù »Ý ¹ñ³ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áõÙ ¹ÇÙ»É û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÁÝóó³Ï³ñ·Á ³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛ³Ý, ·áõÛùÇ µ³Å³ÝÙ³Ý, ³ÉÇÙ»Ýï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ÍÝáÕ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ½ñÏ»Éáõ ¨ ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ:

 

2016, 24 ¿ç (ѳۻñ»Ý)

 
Ընտանեկան բռնության հետևանքները երեխաների համար
Ընտանեկան բռնության հետևանքները երեխաների համար

γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ³Ûë ÃéáõóÇÏÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ»ï¨Û³É ѳñó»ñÇ ßáõñç. Áí ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑÁ, ÇÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÉÇÝ»É ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ýǽÇÏ³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ѻ勉ÝùÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

 

2016, 1 ¿ç (ѳۻñ»Ý)    

 
"Ընտանեկան բռնություն" ձեռնարկ ոստիկանների համար

γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ í»ñ³Ùß³Ï»É ¨ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Ò»éݳñÏáõÙ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ Ýϳñ³·ÇñÁ, µÝáñáß ·Í»ñÁ, ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ, å³ï׳éÝ»ñÁ ¨ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ, ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³ñ½³µ³ÝíáõÙ ¿ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ¨ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ ÝٳݳïÇå Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ: Ò»éݳñÏÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙdzÛÇ, ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

 

2015, 83 ¿ç (ѳۻñ»Ý)

 
Կլինիկական չափորոշիչ. Հղիության դեղորայքային ընդհատման դեպքում բուժօգնության կազմակերպում և տրամադրում
Կլինիկական չափորոշիչ. Հղիության դեղորայքային ընդհատման դեպքում բուժօգնության կազմակերպում և տրամադրում

Գրքույկը նախատեսված է Հայաստանում հղիության արհետական ընդհատման ծառայություն մատուցողների համար: Այն առաջարկում է անցանկալի հղիության ընդհատման այլընտրանքային` դեղորայքային տարբերակ, հղիության արհեստական ընդհատման առավել անվտանգությունն ապահովելու, ինչպես նաև հղիության ընդհատման ծառայությունների մատչելիությունը բարձացնելու նպատակով: Չափորոշիչը ներառում է ընդհանուր տեղեկատվություն առաջին և երկրորդ եռամսյակների հղիության դեղորայքային ընդհատումը կազմակերպելու և իրականացնելու մանրամասների մասին, այդ թվում` դեղամիջոցների և նշանակման ժամկետների, ցուցումների, հակացուցումների ու նախազգուշացումների, ինչպես նաև կողմնակի ազդեցությունների վերացման և բարդությունների բուժման մասին: 

 

2015, 75 էջ (հայերեն) 

 
Հաջողված պատմություններ
Հաջողված պատմություններ

Հարգելի ընթերցող,

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մի գիրք, որտեղ ներկայացված են ընտանիքում բռնության ենթարկված կանանց այն իրական պատմությունները, որոնք ավարտվել են հաջողությամբ: Դրանք մեծաթիվ են և բազմազան, սակայն մենք փորձել ենք ընտրել բռնությանը հատկապես խիստ բնորոշ դեպքեր պարունակող վկայությունները:

Պատմություններում առկա է այն թաքնված երևույթը, որի մասին, որպես կանոն, ընդունված չէ բարձրաձայնել: Թեպետ պատմություններն անանուն են, սակայն հնարավոր է, որ ցանկացած պատմության հեղինակը լինի յուրաքանչյուրիս մայրը, քույրը կամ դուստրը: Գրքում հնարավորինս պահպանված է պատմողական ոճը:

Այս գիրքը մտածելու տեղիք է տալիս`արդյոք հայ կինն իրոք այդքան սիրված, հարգված և մեծարված է, ինչպես սովորաբար ընդունված է համարել մեր հասարակության մեջ:

Ցանկալի կլիներ…

 

2013, 103 էջ, (հայերեն/անգլերեն)

 

 
Կլինիկական չափորոշիչ. Հղիության դեղորայքային ընդհատման դեպքում բուժօգնության կազմակերպում և տրամադրում
Կլինիկական չափորոշիչ. Հղիության դեղորայքային ընդհատման դեպքում բուժօգնության կազմակերպում և տրամադրում

Կլինիկական ուղեցույցն ընդհանուր տեղակատվություն է պարունակում  հղիներին հղիության դեղորայքային ընդհատման գործընթացին նախապատրաստելու, հակաբեղմնավորիչների օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվության մեթոդների, բժիշկների կողմից այս կամ այն մեթոդին նախապատվություն տալու և այլնի մասին: Ուղեցույցում նաև ներկայացված են հղիության դեղորայքային ընդհատումը  կազմակերպելու և  իրականացնելու մանրամասները, ներառյալ` ռեժիմները, դեղաչափերը, տեսակները, հղիությունը դեղորայքային մեթոդով ընդհատելու համար սահմանված ժամկետները, հիվանդանոց այցելելու ժամանակացույցը, ինչպես նաև ընթացքում կողմնակի և անցանկալի երևույթների դեպքում վերահսկողության ընթացքը: Հայաստանում հղիության արհեստական ընդհատման արդի իրավիճակի նկարագրությունը, ինչպես նաև դրա կիրառման մեթոդները ևս սույն ուղեցույցի մաս են կազմում:

2012, 60 էջ (հայերեն)
 
Ընտանեկան բռնության մասին ուսումնական ձեռնարկ ոստիկանների համար
Ընտանեկան բռնության մասին ուսումնական ձեռնարկ ոստիկանների համար

ԿԻԿ-ը մշակել է ուսումնական ձեռնարկ, որտեղ ներկայացված է ընտանեկան բռնության ընդհանուր բնութագիրը, բնորոշ գծերը, առանձնահատկությունները, տեսակները, պատճառները և հետևանքները, կանխարգելման մեթոդները, ինչպես նաև պարզաբանվում է ոստիկանության դերը և միջամտությունը նմանատիպ իրավիճակներում:

Ձեռնարկը մասնավորապես նախատեսված է ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիայի, ՀՀ Ոստիկանության ուսումնական կենտրոնի ուսանողների և ՀՀ Ոստիկանության աշխատակիցների համար:
Ձեռնարկն օգտակար է նաև իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների ուսանողների, դասախոսների, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրներով զբաղվող կառավարական և ոչ կառավարական կառույցների և մասնագետների համար:
 
2010, 60 էջ (հայերեն)
 
Ինչ է ընտանեկան բռնությունը
Ինչ է ընտանեկան բռնությունը

Բուկլետում ամփոփ տեսքով ներկայացված է  ընտանեկան բռնության երևույթի, ինչպես նաև այդ ուղղությամբ ԿԻԿ-ի ծավալած գործունեության մասին տեղեկատվություն: 

 

Լեզու` հայերեն

Պարբերաբար տպագրվում է 

 
ԼՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ. կանանց նկատմամբ ընտանեկան և սեռական բռնությունը Հայաստանում
ԼՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ. կանանց նկատմամբ ընտանեկան և սեռական բռնությունը Հայաստանում

Այս գրքույկը «Ամնեսթի Ինթերնեշնլ”-ի կողմից ներկայացված «Լռության մեջ հպարտություն չկա. ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում» զեկույցի ամփոփումն է:

2008, 8 էջ (անգլերեն) 

 
1  2  3  4 
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am